Wettelijke vermeldingen

Les Viviers Properties SA 
Vrijwilligerslaan 102/7
1040 BRUSSEL
België

Tel. 02-742.01.42
Fax 02-742.01.41

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Btw: 0478.721.229
Geregistreerd makelaar IPI 502360 (titel verkregen in België)
Derdenrekening:
AXA PROFESSIONELE VOLLEDIGE verzekering:
Verantwoordelijke voor de preventie van het witwassen van geld en de gegevensverwerking: Jean HOUTART

Toezichtautoriteit
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B
1000 Brussel
Onderworpen aan de IPI-gedragscode: //www.ipi.be *


Privacy & AVG

Dit deel beschrijft het beleid van ons bureau bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige gegevensverwerking.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Onze makelaarskantoor wordt vertegenwoordigd door Jean HOUTART en met hoofdkantoor te Vrijwilligerslaan 102/7 1040 BRUSSEL (Bedrijfsnummer: 0478.721.229).

De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt tijdens een aanvraag via onze website, tijdens een telefonisch gesprek en/of tijdens een door ons georganiseerd evenement worden door ons bureau verwerkt om de gebruiker te kunnen beantwoorden.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de verzoeken. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten ons agentschap wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van het verzoek van de gebruiker.

Als de gebruiker weigert om bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, kan ons agentschap niet in staat zijn om het verzoek te verwerken.

Door het aanvaarden van deze voorwaarden, sturen wij u de lijst van advertenties die overeenkomen met de criteria die u zoekt; u kunt ook genieten van gratis informatiediensten met betrekking tot onze eenmalige acties en diensten van ons agentschap. Deze gegevens kunnen worden aangepast.

Er worden geen gegevens automatisch verzameld door de website zelf. De enige gegevens die we verwerken zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft. Andere gegevens die mogelijk automatisch worden verzameld, worden alleen verzameld door statistische hulpmiddelen zoals Google Analytics en hebben alleen betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de nieuwste versie van uw browser, de bekeken webpagina's, maar blijven volledig anoniem.

We kunnen een toegangscode en wachtwoord opslaan via een cookie. Andere gegevens, zoals uw zoekcriteria of de taal die u hebt gekozen om de site te bezoeken, kunnen ook in de cookie worden weergegeven. (Een cookie is een klein bestandje dat door onze server wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het houdt de bezochte website bij en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Onze cookies worden voornamelijk gebruikt om de website te beheren - technische sessiecookies).

We kunnen ook gegevens over u verwerken die afkomstig zijn van derden zoals de media (immoweb, vlan, logicimmo, enz.). Deze worden ons enkel meegedeeld op aanvraag via de formulieren die op hun respectieve websites ter beschikking worden gesteld. Mits uw toestemming, kan uw e-mailadres door het agentschap worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen daarom nooit worden verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet verbonden zijn aan ons bedrijf. Deze gegevens zullen echter op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten zonder voorafgaande toestemming van de houder worden verstrekt.

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, misbruik of wijziging van de gegevens die we op onze site hebben ontvangen, te beschermen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de gevraagde en door de houder van de gegevens aanvaarde dienst te verlenen en gedurende de wettelijke termijnen die worden vereist door alle regelgevingen waaraan de makelaar is onderworpen.

U hebt te allen tijde het recht op toegang tot en correctie van deze gegevens en het recht om verzet aan te tekenen om de juistheid van de gegevens te controleren en eventuele fouten te laten corrigeren.

Neem contact met ons op om dit recht uit te oefenen:

Ofwel per post:
Vrijwilligerslaan 102/7 1040 BRUSSEL

U kunt ook contact met ons opnemen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of ons bellen op +32 (0)2-742.01.42

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die zijn gelinkt aan onze site.

Als u van mening bent dat onze site dit handvest niet respecteert, kunt u contact opnemen met ons agentschap via e-mail of per post op het adres dat vermeld staat op de site.

Bijwerken.

Ons agentschap heeft de plicht om dit handvest regelmatig bij te werken om rekening te houden met wettelijke, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de laatste versie prevaleert.

Rechten van de houder op zijn persoonsgegevens - handvest

De houder van de persoonsgegevens erkent eerlijk en volledig te zijn ingelicht over de verwerking van deze gegevens door het makelaarskantoor. Naast dit recht op informatie heeft de houder de volgende rechten:

- Recht van toegang tot zijn gegevens door de betrokkene. Dat wil zeggen het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen dat de gegevens al dan niet worden verwerkt en dat toegang tot de gegevens wordt verkregen.

- Recht op rectificatie van onnauwkeurige informatie en om onvolledige gegevens aan te vullen.

- Recht op verwijdering van zijn/haar gegevens wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, indien de persoon zijn/haar toestemming intrekt (en indien er geen andere (wettelijke verplichting) voor de verwerking is), indien de persoon zijn/haar recht uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking...

- Recht op begrenzing: wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft maar ze nog steeds noodzakelijk zijn. Indien als tijdelijk beginsel een dergelijke beperking wordt ingevoerd, mogen gegevens alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of om specifieke redenen, behalve met het oog op opslag.

- Recht op draagbaarheid: de betrokkene heeft het recht de door hem verstrekte gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en heeft het recht deze gegevens aan een andere verwerkingseenheid door te geven zonder dat de oorspronkelijke verwerkingseenheid deze kan verhinderen. De betrokkene kan verzoeken dat zijn gegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven.

- Recht van bezwaar: de betrokkene heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking waardoor hij/zij de verwerkingsverantwoordelijke kan vragen de verwerking van zijn/haar gegevens stop te zetten en in elk geval een recht van bezwaar tegen marktonderzoeken.

Elk verzoek tot uitoefening van deze rechten kan worden gericht aan ons agentschap via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het antwoord zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek via hetzelfde communicatiekanaal worden gegeven.

Er is geen betaling vereist, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig (repetitief) zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze website, in het Nederlands, is een informatiewebsite die zowel gericht is aan de klanten van ons agentschap, als aan de niet-klanten, hierna "surfers" genoemd. Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De internetgebruiker erkent dit handvest gelezen te hebben en verbindt zich ertoe het na te leven.

Er zij aan herinnerd dat het correspondentiegeheim op het internet niet is gegarandeerd en dat het aan elke surfer is om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen.

Behandeling van het verzoek en/of de gegevens

Wij behouden ons het recht voor de gegevensverwerking voorwaardelijk te maken, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

- onvolledige of onjuiste gegevens;
- gegevens die duidelijk foutief, zelfs uit de lucht gegrepen zijn;

De bovenstaande lijst is niet uitputtend.

Diensten

De op de website aangeboden diensten en goederen worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en getrouw mogelijk omschreven.
De afbeeldingen die op de website worden gebruikt, hebben geen contractuele waarde.

Beschikbaarheid

In ieder geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de dienst die de verzoeken van de gebruiker behandelt.

Afwijzing van aansprakelijkheid - beperking van aansprakelijkheid

Ons agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst die kan voortvloeien uit de onnauwkeurigheid van de meegedeelde gegevens of overmacht...

Intellectuele eigendom

De informatie op de website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of meegedeeld. Alle gegevens (tekst, geluid of beeld) op de pagina's van deze website zijn het exclusieve eigendom van ons agentschap of zijn partners. Elke reproductie, representatie of distributie, voor andere doeleinden dan persoonlijke, van de inhoud van de website in zijn geheel of een deel ervan is verboden, op om het even welk medium of door welk proces dan ook. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waardoor de inbreukmaker burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.